ЗА НАС

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е водеща българска компания с дългогодишен опит в сферата на Информационните Технологии.

Основните дейности на компанията са предоставянето на комплексни решения в сферата на ИКТ, които включват: софтуерна и хардуерна поддръжка; разработка; инженеринг; инсталиране, обслужване, промяна, корекции, поддръжка на компютърни инфраструктури, бази данни и програмни системи на клиенти и на водещи в областта на ИКТ производители; хостинг и колокация; обучение и образование в сферата на ИКТ; консултантски услуги в областта на ИКТ; търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ.

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД има дългогодишен опит в партньорската програма на Microsoft Corp. и предлага решения базирани на продукти на компанията, системен и приложен софтуер, обучение и поддръжка. Компанията разполага с над 20 сертифицирани специалисти на Microsoft и дългогодишен опит в консултирането и предоставянето на софтуерни лицензи на Microsoft и услуги за управление на софтуерни активи (SAM) на големи организации. Фирма "ЦАПК ПРОГРЕС" е лауреат на годишната награда на Microsoft за регионален партньор на годината за 2010 и 2012 година. В партньорство с Фирмата АМЕКСИС е лаурет на годишните награди на Microsoft за 2015 година.

Компанията е отличена от Международната асоциация на партньорите на Microsoft (IAMCP) като IAMCP Innovation Partner 2015 (EMEA), WINNER и IAMCP P2P 2019 (EMEA), SILVER WINNER. "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" (заедно със своите партньори от България и Испания: Amexis Ltd. и Scytl) е един от финалистите в European APPCUP 2015, Брюксел в категорията City Next.

"ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е златен партньор и доставчик на решения и поддръжка на DELL Technologies (Dell ProSupport с повече от 40 сервизни локации) за територията на Република България. Компанията е призната за партньор на годината за 2017 за поддръжка (Support Partner of the year) на годишния технологична среща на партньорите на DELL EMC в България и за Партньор на годината за трансформация на работната сила (Workforce Transformation) за 2018 г.

Компанията винаги е инвестирала в образование и квалификация на своите служители. За изминалите 38 години е изградила над 250 високо квалифицирани специалиста в изброените сфери на своята активна стопанска дейност. През годините Центърът е придобил различни основни лицензи за обучение и тестване на продукти на Microsoft® и Dell ™. Компанията е сертифициран тестващ център на PearsonVUE.

През последните 3 години, компанията се фокусира в предоставянето на консултантски услуги и извършване на одит на информационната среда, в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Също така, компанията предоставя консултантски услуги, във връзка с изискванията на Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR).

С влизане в сила на Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR), дългогодишният опит и експертизата на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД в предоставянето на услуги за управление на софтуерни активи (Software Asset Management) се фокусира в две основни направления: оценка на киберсигурността в организациите (Software Asset Management Cybersecurity Assessment) и оценка на съответствието на организациите с изискванията на GDPR (Software Asset Management GDPR Assessment). Посредством оценка на киберсигурността, предоставя на организациите изчерпателен анализ на инфраструктурата им относно текущото състояние на използвания софтуер, данни относно лицензирането, минимизиране на кибер - рисковете и др. Посредством оценка на съответствието с изискванията на GDPR, предоставя на организациите изчерпателен анализ на тяхната инфраструктура за управление на данни, като гарантира, че те имат правилни процеси, за да сведат до минимум риска от пробив и изтичане на лични данни.

От 4 години "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД разработва и внедрява съвместно с Фирмата АМЕСКСИС две основни системи в образователния сектор третиращи автоматизацията на Университетско ниво и Средно образователно ниво.

От 5 години "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД разработва и внедрява съвместно с Фирмата АМЕСКСИС и фирмата Scytl – Испания платформи за дистанционно провеждане на избори и референдуми и всичко останали елементи на програмата Е-Демокрация.

През 2020 г., фирма "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД изпълни два консултантски проекта с предмет: „Извършване на одит на информационната среда, в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“:

  • Извършване на одит на информационната среда на Администрацията на Народното събрание, в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
  • Вътрешен одит на мрежовата и информационната сигурност на Комисията за защита от дискриминация, в съответствие с чл. 35, ал. 1, т.1 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
  • Вътрешен одит на мрежовата и информационната сигурност на ОЗК, в съответствие с чл. 35, ал. 1, т.1 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Два пилотни проекта за извършване на одит на информационната среда, в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, са в процес на изпълнение от страна на фирма ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД към настоящия момент. Бенефициенти на проектите са Областна администрация Бургас и Областна администрация Добрич.

През м. Ноември 2019 г., служители на фирма "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД, проведоха учебни курсове (workshops) на служители на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както следва:

  • "Кибер сигурност, в контекста на Закона за киберсигурност";
  • "Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ), както и добри практики";
  • Запознаване с Постановление № 186 от 19 юли 2019 г.;
  • Запознаване с Международния стандарт за информационна сигурност БДС ISO/IEC 27001;
  • Запознаване с изискванията на Общ регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679;

Дейностите на компанията се изпълняват в съответствие с международно-приети стандарти за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2017, управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2017 и управление на услугите ISO/IEC 20000-1:2011. "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е сертифицирана по съответните международно-приети стандарти и разполага със сертифицирани специалисти, които редовно преминават съответните обучителни курсове и сертификационни изпити. Фирма "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД стриктно спазва изискванията на Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR), налице са стриктни политики и вътрешно-фирмени процедури за спазването на регламента, както и съответните отговорни служители. Регулярно се провеждат обучения на служителите на компанията, във връзка с горе-цитираните международни стандарти и регулации.

"ЦАПК Прогрес Груп" АД осъществява дейностите си в съответствие с изискванията на: