Политика за управление и качество на услугите на "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД


Основна цел на "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД е удовлетворяване на комплексните и непрекъснато нарастващи нужди на нашите клиенти. Това може да се постигне само чрез непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността на системите за управление на качеството и за управление и изпълнение на услугите.

Обхватът на Интегрираната Система за Управление (ИСУ) е:

 • Софтуерна и хардуерна поддръжка
 • Разработка на информационни системи, бази данни и цялостни IT решения
 • Проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърни инфраструктури и програмни системи на базата на DELL и Microsoft
 • Хостинг и колокации
 • Обучение и образование
 • Консултантски услуги в областта на ИКТ
 • Търговия с техническо и програмно осигуряване за ИКТ

Дългосрочното партньорство с водещи в световен мащаб фирми - DELL Inc. и Microsoft Corp. е стратегическо и допринася за успеха на основните ни процеси.

Тази наша политика е обвързана с постигане на стратегическите ни дългосрочни цели:

 1. Способности да направим повече / Power to do more

 2. Партньорство /Partnership

 3. Комплексни решения /End to end decisions /Making it all makes sense

 4. Поглед към бъдещето /Be what’s next

Системите за управление на качеството и за управление и изпълнение на услугите, прилагани в "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД, са ефикасни и динамични. Стремим се да ги актуализираме и да ги подобряваме постоянно на базата на ангажираността ни като Висше ръководство и в работата на всеки от нашите служители в точно съответствие с настъпили промени в пазарната среда, в законовата и в нормативната уредби. Tези стратегически цели ни ръководят при дефиниране на оперативните цели за всяка наша услуга.

20.05.2016

реф. ISO/IEC 20000-1/4.1.2/4.3.1а

реф. ISO 9001:2008/5.3

Изпълнителен директор:

Пламен Матеев

Политика за управление и качество на услугите на "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД