Политика за пускане на услуга
(ISO/IEC 20000-1/9.3)


Пускането на услуга става последователно в две различни среди:

 • контролирана тестова среда за услугата, различна и отделна от реалната работна среда;
 • реална работна среда за услугата (live environment). Разполагането става в реална среда.

Прилагането на тази политика изисква:

 • разполагането на нова или променена услуга в средата за клиенти да е планирано;
 • в планирането за разполагане да участват клиенти и заинтересовани страни;
 • дефиницията за „спешно пускане“ да е съгласувана с клиента и да е документирана;

Пускането на нова или променена услуга да става по процедура, която въвежда изисквания към Процеса за управление на пускане и разгръщане, и трябва да съдържа:

 • ред и изисквания за изпълнение на „спешно пускане“;
 • пускането да е предшествано от успешно преминати тестове в тестова среда;
 • при тестване да се прилагат съгласувани с клиенти и заинтересовани страни критерии;
 • планиране за поправка или връщане назад при неуспешно разполагане в реална среда;
 • анализи и проучване на случаите на успешно и на неуспешно разполагане;
 • наблюдение на инцидентите след разгръщане;
 • анализи на оценките за въздействие на пускането върху клиентите;
 • подобренията трябва да следват от изводите на направени наблюдения и анализи.

реф. ISO/IEC 20000-1/9.3

Изпълнителен директор,Пламен Матеев